Privacy en disclaimer

Verwerking van persoonsgegevens
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. HopJob is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de dienstverlening van HopJob is het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.
HopJob is onderdeel van MLBS B.V., gevestigd aan De Bredevoortsestraatweg 53-I – 7121 BB Aalten, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: website- www.hopjob.work, adres – Bredevoortsestratweg 53-I – 7121 BB Aalten, telefoon +31 (0) 6 5164 7886. Koen Matas is de Functionaris Gegevensbescherming van HopJob. Hij is te bereiken via k.matas@hopjob.work.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HopJob verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer je je bij HopJob inschrijft worden persoonsgegevens verzameld die we nodig hebben voor onze dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek om inschrijving. Van alle gebruikers worden verder de persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om je aan een potentiële klus te koppelen. HopJob kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze mobiele applicatie dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@HopJob.work, dan verwijderen wij deze informatie.

Beoordelingen
Op de mobiele applicatie van HopJob kunnen de gebruikers elkaar op de uitvoering van de klussen beoordelen. HopJob treedt niet in de feitelijke beoordeling of referentie, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer je een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan je HopJob verzoeken om deze te verwijderen. HopJob zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HopJob verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– HopJob verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HopJob bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HopJob verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HopJob gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Link naar andere websites
Het is mogelijk om op de mobiele applicatie een aantal links aan naar andere websites aan te treffen. HopJob kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HopJob en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@HopJob.work.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. HopJob wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HopJob neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Info@HopJob.work.

Wijzigingen
HopJob behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van HopJob.
Mocht u naar aanleiding van de mobiele applicatie van HopJob contact met ons op willen nemen, stuur dan een mailtje naar Info@HopJob.work.

Disclaimer
Wij streven de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van onze website en mobiele applicatie maar kunnen niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. HopJob aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. HopJob is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.
Mocht je naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen mail dan naar Info@HopJob.work.